داستان آبیدیک
معنی کلمه شاخص ، معنی اصطلاح شاخص ، به شاخص چی می گن؟ ، شاخص چی می شه؟، واژه شاخص ، معادل شاخص ، شاخص synonym , شاخص definition , شاخص meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 214 میلی ثانیه.