شاخص اجتماعی


english

1 general:: Social indicator

شبکه مترجمین ایران


معنی کلمه شاخص اجتماعی ، معنی اصطلاح شاخص اجتماعی ، به شاخص اجتماعی چی می گن؟ ، شاخص اجتماعی چی می شه؟، واژه شاخص اجتماعی ، معادل شاخص اجتماعی ، شاخص اجتماعی synonym , شاخص اجتماعی definition , شاخص اجتماعی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 571 میلی ثانیه.