شاخص ارزش فعلی


english

1 general:: present value index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص ارزش فعلی ، معنی اصطلاح شاخص ارزش فعلی ، به شاخص ارزش فعلی چی می گن؟ ، شاخص ارزش فعلی چی می شه؟، واژه شاخص ارزش فعلی ، معادل شاخص ارزش فعلی ، شاخص ارزش فعلی synonym , شاخص ارزش فعلی definition , شاخص ارزش فعلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 329 میلی ثانیه.