شاخص اطمینان


english

1 general:: confidence index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص اطمینان ، معنی اصطلاح شاخص اطمینان ، به شاخص اطمینان چی می گن؟ ، شاخص اطمینان چی می شه؟، واژه شاخص اطمینان ، معادل شاخص اطمینان ، شاخص اطمینان synonym , شاخص اطمینان definition , شاخص اطمینان meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 304 میلی ثانیه.