شاخص اعتبار


english

1 general:: Validity index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص اعتبار ، معنی اصطلاح شاخص اعتبار ، به شاخص اعتبار چی می گن؟ ، شاخص اعتبار چی می شه؟، واژه شاخص اعتبار ، معادل شاخص اعتبار ، شاخص اعتبار synonym , شاخص اعتبار definition , شاخص اعتبار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 416 میلی ثانیه.