شاخص اقتصادی


english

1 accounting, finance, management:: Economic indicator

transnet.ir


معنی کلمه شاخص اقتصادی ، معنی اصطلاح شاخص اقتصادی ، به شاخص اقتصادی چی می گن؟ ، شاخص اقتصادی چی می شه؟، واژه شاخص اقتصادی ، معادل شاخص اقتصادی ، شاخص اقتصادی synonym , شاخص اقتصادی definition , شاخص اقتصادی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 235 میلی ثانیه.