شاخص بازار


english

1 accounting, finance, management:: Market index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص بازار ، معنی اصطلاح شاخص بازار ، به شاخص بازار چی می گن؟ ، شاخص بازار چی می شه؟، واژه شاخص بازار ، معادل شاخص بازار ، شاخص بازار synonym , شاخص بازار definition , شاخص بازار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 356 میلی ثانیه.