شاخص بازدهی


english

1 general:: output index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص بازدهی ، معنی اصطلاح شاخص بازدهی ، به شاخص بازدهی چی می گن؟ ، شاخص بازدهی چی می شه؟، واژه شاخص بازدهی ، معادل شاخص بازدهی ، شاخص بازدهی synonym , شاخص بازدهی definition , شاخص بازدهی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 302 میلی ثانیه.