شاخص بازرا با وزن مساوی


english

1 general:: equal weighted marker index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص بازرا با وزن مساوی ، معنی اصطلاح شاخص بازرا با وزن مساوی ، به شاخص بازرا با وزن مساوی چی می گن؟ ، شاخص بازرا با وزن مساوی چی می شه؟، واژه شاخص بازرا با وزن مساوی ، معادل شاخص بازرا با وزن مساوی ، شاخص بازرا با وزن مساوی synonym , شاخص بازرا با وزن مساوی definition , شاخص بازرا با وزن مساوی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 336 میلی ثانیه.