شاخص برداشت


english

1 general:: Harvest index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص برداشت ، معنی اصطلاح شاخص برداشت ، به شاخص برداشت چی می گن؟ ، شاخص برداشت چی می شه؟، واژه شاخص برداشت ، معادل شاخص برداشت ، شاخص برداشت synonym , شاخص برداشت definition , شاخص برداشت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 515 میلی ثانیه.