شاخص بهای عمده فروشی


english

1 accounting, finance, management:: Wholesale price index (WPI)

transnet.ir


معنی کلمه شاخص بهای عمده فروشی ، معنی اصطلاح شاخص بهای عمده فروشی ، به شاخص بهای عمده فروشی چی می گن؟ ، شاخص بهای عمده فروشی چی می شه؟، واژه شاخص بهای عمده فروشی ، معادل شاخص بهای عمده فروشی ، شاخص بهای عمده فروشی synonym , شاخص بهای عمده فروشی definition , شاخص بهای عمده فروشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 244 میلی ثانیه.