شاخص تمرکز


english

1 general:: concentration index

worldtranslators.net


معنی کلمه شاخص تمرکز ، معنی اصطلاح شاخص تمرکز ، به شاخص تمرکز چی می گن؟ ، شاخص تمرکز چی می شه؟، واژه شاخص تمرکز ، معادل شاخص تمرکز ، شاخص تمرکز synonym , شاخص تمرکز definition , شاخص تمرکز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 252 میلی ثانیه.
بنر موبایل