شاخص حریق


english

1 general:: burning index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص حریق ، معنی اصطلاح شاخص حریق ، به شاخص حریق چی می گن؟ ، شاخص حریق چی می شه؟، واژه شاخص حریق ، معادل شاخص حریق ، شاخص حریق synonym , شاخص حریق definition , شاخص حریق meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 269 میلی ثانیه.