شاخص حیاتی


english

1 general:: Vital index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص حیاتی ، معنی اصطلاح شاخص حیاتی ، به شاخص حیاتی چی می گن؟ ، شاخص حیاتی چی می شه؟، واژه شاخص حیاتی ، معادل شاخص حیاتی ، شاخص حیاتی synonym , شاخص حیاتی definition , شاخص حیاتی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 324 میلی ثانیه.