شاخص خوردگی


english

1 general:: corrosion index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص خوردگی ، معنی اصطلاح شاخص خوردگی ، به شاخص خوردگی چی می گن؟ ، شاخص خوردگی چی می شه؟، واژه شاخص خوردگی ، معادل شاخص خوردگی ، شاخص خوردگی synonym , شاخص خوردگی definition , شاخص خوردگی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 254 میلی ثانیه.