شاخص ریسک


english

1 general:: risk index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص ریسک ، معنی اصطلاح شاخص ریسک ، به شاخص ریسک چی می گن؟ ، شاخص ریسک چی می شه؟، واژه شاخص ریسک ، معادل شاخص ریسک ، شاخص ریسک synonym , شاخص ریسک definition , شاخص ریسک meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 323 میلی ثانیه.