شاخص سودآوری


english

1 general:: profitability index (pi)

transnet.ir


معنی کلمه شاخص سودآوری ، معنی اصطلاح شاخص سودآوری ، به شاخص سودآوری چی می گن؟ ، شاخص سودآوری چی می شه؟، واژه شاخص سودآوری ، معادل شاخص سودآوری ، شاخص سودآوری synonym , شاخص سودآوری definition , شاخص سودآوری meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 356 میلی ثانیه.