شاخص فرصت بازار


english

1 accounting, finance, management:: Market opportunity index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص فرصت بازار ، معنی اصطلاح شاخص فرصت بازار ، به شاخص فرصت بازار چی می گن؟ ، شاخص فرصت بازار چی می شه؟، واژه شاخص فرصت بازار ، معادل شاخص فرصت بازار ، شاخص فرصت بازار synonym , شاخص فرصت بازار definition , شاخص فرصت بازار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 444 میلی ثانیه.