شاخص قدرت خرید


english

1 accounting, finance, management:: Buying power index (BPI)

transnet.ir


معنی کلمه شاخص قدرت خرید ، معنی اصطلاح شاخص قدرت خرید ، به شاخص قدرت خرید چی می گن؟ ، شاخص قدرت خرید چی می شه؟، واژه شاخص قدرت خرید ، معادل شاخص قدرت خرید ، شاخص قدرت خرید synonym , شاخص قدرت خرید definition , شاخص قدرت خرید meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 419 میلی ثانیه.