شاخص قیمت


english

1 general:: price index

transnet.ir

2 Law:: and شاخص قيمتها price index

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه شاخص قیمت ، معنی اصطلاح شاخص قیمت ، به شاخص قیمت چی می گن؟ ، شاخص قیمت چی می شه؟، واژه شاخص قیمت ، معادل شاخص قیمت ، شاخص قیمت synonym , شاخص قیمت definition , شاخص قیمت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 255 میلی ثانیه.