شاخص قیمت تولیدکننده


english

1 accounting, finance, management:: Producer price index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص قیمت تولیدکننده ، معنی اصطلاح شاخص قیمت تولیدکننده ، به شاخص قیمت تولیدکننده چی می گن؟ ، شاخص قیمت تولیدکننده چی می شه؟، واژه شاخص قیمت تولیدکننده ، معادل شاخص قیمت تولیدکننده ، شاخص قیمت تولیدکننده synonym , شاخص قیمت تولیدکننده definition , شاخص قیمت تولیدکننده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 295 میلی ثانیه.