شاخص قیمت عمده فروشی


english

1 general:: wholesale price index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص قیمت عمده فروشی ، معنی اصطلاح شاخص قیمت عمده فروشی ، به شاخص قیمت عمده فروشی چی می گن؟ ، شاخص قیمت عمده فروشی چی می شه؟، واژه شاخص قیمت عمده فروشی ، معادل شاخص قیمت عمده فروشی ، شاخص قیمت عمده فروشی synonym , شاخص قیمت عمده فروشی definition , شاخص قیمت عمده فروشی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 342 میلی ثانیه.