شاخص قیمت مصرفی


english

1 accounting, finance, management:: Consumer price index (CPI)

transnet.ir


معنی کلمه شاخص قیمت مصرفی ، معنی اصطلاح شاخص قیمت مصرفی ، به شاخص قیمت مصرفی چی می گن؟ ، شاخص قیمت مصرفی چی می شه؟، واژه شاخص قیمت مصرفی ، معادل شاخص قیمت مصرفی ، شاخص قیمت مصرفی synonym , شاخص قیمت مصرفی definition , شاخص قیمت مصرفی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 493 میلی ثانیه.