شاخص میانگین


english

1 general:: average index

transnet.ir


معنی کلمه شاخص میانگین ، معنی اصطلاح شاخص میانگین ، به شاخص میانگین چی می گن؟ ، شاخص میانگین چی می شه؟، واژه شاخص میانگین ، معادل شاخص میانگین ، شاخص میانگین synonym , شاخص میانگین definition , شاخص میانگین meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 801 میلی ثانیه.