شاخص پراکندگی


english

1 general:: Index of dispersion

transnet.ir


معنی کلمه شاخص پراکندگی ، معنی اصطلاح شاخص پراکندگی ، به شاخص پراکندگی چی می گن؟ ، شاخص پراکندگی چی می شه؟، واژه شاخص پراکندگی ، معادل شاخص پراکندگی ، شاخص پراکندگی synonym , شاخص پراکندگی definition , شاخص پراکندگی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 454 میلی ثانیه.