شاخچه


english

1 general:: small horn, branchlet

transnet.ir


معنی کلمه شاخچه ، معنی اصطلاح شاخچه ، به شاخچه چی می گن؟ ، شاخچه چی می شه؟، واژه شاخچه ، معادل شاخچه ، شاخچه synonym , شاخچه definition , شاخچه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 340 میلی ثانیه.