شاپو


english

1 general:: porkpie hat

transnet.ir


معنی کلمه شاپو ، معنی اصطلاح شاپو ، به شاپو چی می گن؟ ، شاپو چی می شه؟، واژه شاپو ، معادل شاپو ، شاپو synonym , شاپو definition , شاپو meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 238 میلی ثانیه.