داستان آبیدیک

ص


صائم
http://abidic.com/word/صائم

fasting

صابر
http://abidic.com/word/صابر

patient

صابون
http://abidic.com/word/صابون

soap

صابون پز
http://abidic.com/word/صابون پز

soapmaker

صابون پزی
http://abidic.com/word/صابون پزی

soapmaking

صابون دار
http://abidic.com/word/صابون دار

soapy

صابون زدن
http://abidic.com/word/صابون زدن

soap

صابون زده
http://abidic.com/word/صابون زده

saponated

صابون لباسشویی
http://abidic.com/word/صابون لباسشویی

laundry soap

صابونی
http://abidic.com/word/صابونی

soapy

صابونی شدن
http://abidic.com/word/صابونی شدن

saponification

صابونی شدن هم ارز
http://abidic.com/word/صابونی شدن هم ارز

soponification equivalent

صاحب
http://abidic.com/word/صاحب

owner

صاحب امتیاز
http://abidic.com/word/صاحب امتیاز

concessioner

صاحب امضاء
http://abidic.com/word/صاحب امضاء

signatory

صاحب برده
http://abidic.com/word/صاحب برده

slaveholder

صاحب بودن
http://abidic.com/word/صاحب بودن

own

صاحب پروسه
http://abidic.com/word/صاحب پروسه

Process Owner

صاحب جمال
http://abidic.com/word/صاحب جمال

beautiful

صاحب جواز
http://abidic.com/word/صاحب جواز

licensee

صاحب خانه
http://abidic.com/word/صاحب خانه

landlord

صاحب دل
http://abidic.com/word/صاحب دل

pious person

صاحب رتبه
http://abidic.com/word/صاحب رتبه

ranking

صاحب رستوران
http://abidic.com/word/صاحب رستوران

restaurateur

صاحب سهم
http://abidic.com/word/صاحب سهم

shareholder

صاحب شدن
http://abidic.com/word/صاحب شدن

own

صاحب عزم
http://abidic.com/word/صاحب عزم

resolute

صاحب محضر
http://abidic.com/word/صاحب محضر

notary public

صاحب مزرعه
http://abidic.com/word/صاحب مزرعه

planter

صاحب ملک
http://abidic.com/word/صاحب ملک

landowner

صاحب ملک کردن
http://abidic.com/word/صاحب ملک کردن

enfeoff

صاحب منصب
http://abidic.com/word/صاحب منصب

ranking officer


معنی کلمه ص ، معنی اصطلاح ص ، به ص چی می گن؟ ، ص چی می شه؟، واژه ص ، معادل ص ، ص synonym , ص definition , ص meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 83 میلی ثانیه.