صائم


english

1 general:: fasting

transnet.ir


معنی کلمه صائم ، معنی اصطلاح صائم ، به صائم چی می گن؟ ، صائم چی می شه؟، واژه صائم ، معادل صائم ، صائم synonym , صائم definition , صائم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 312 میلی ثانیه.