صابر


english

1 general:: patient, forbearing

transnet.ir


معنی کلمه صابر ، معنی اصطلاح صابر ، به صابر چی می گن؟ ، صابر چی می شه؟، واژه صابر ، معادل صابر ، صابر synonym , صابر definition , صابر meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 289 میلی ثانیه.