صابون دار


english

1 general:: soapy, saponaceous

worldtranslators.net


معنی کلمه صابون دار ، معنی اصطلاح صابون دار ، به صابون دار چی می گن؟ ، صابون دار چی می شه؟، واژه صابون دار ، معادل صابون دار ، صابون دار synonym , صابون دار definition , صابون دار meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 238 میلی ثانیه.