صابون زده


english

1 general:: saponated

transnet.ir


معنی کلمه صابون زده ، معنی اصطلاح صابون زده ، به صابون زده چی می گن؟ ، صابون زده چی می شه؟، واژه صابون زده ، معادل صابون زده ، صابون زده synonym , صابون زده definition , صابون زده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 338 میلی ثانیه.