صابونی شدن


english

1 general:: saponification

transnet.ir


معنی کلمه صابونی شدن ، معنی اصطلاح صابونی شدن ، به صابونی شدن چی می گن؟ ، صابونی شدن چی می شه؟، واژه صابونی شدن ، معادل صابونی شدن ، صابونی شدن synonym , صابونی شدن definition , صابونی شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 338 میلی ثانیه.