صاحب امتیاز


english

1 general:: concessioner

transnet.ir

2 Law:: See in the main entry

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه صاحب امتیاز ، معنی اصطلاح صاحب امتیاز ، به صاحب امتیاز چی می گن؟ ، صاحب امتیاز چی می شه؟، واژه صاحب امتیاز ، معادل صاحب امتیاز ، صاحب امتیاز synonym , صاحب امتیاز definition , صاحب امتیاز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 291 میلی ثانیه.