صاحب امضاء


english

1 general:: signatory

worldtranslators.net


معنی کلمه صاحب امضاء ، معنی اصطلاح صاحب امضاء ، به صاحب امضاء چی می گن؟ ، صاحب امضاء چی می شه؟، واژه صاحب امضاء ، معادل صاحب امضاء ، صاحب امضاء synonym , صاحب امضاء definition , صاحب امضاء meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 415 میلی ثانیه.