صاحب برده


english

1 general:: slaveholder

transnet.ir


معنی کلمه صاحب برده ، معنی اصطلاح صاحب برده ، به صاحب برده چی می گن؟ ، صاحب برده چی می شه؟، واژه صاحب برده ، معادل صاحب برده ، صاحب برده synonym , صاحب برده definition , صاحب برده meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 454 میلی ثانیه.