صاحب بودن


english

1 general:: own

transnet.ir

2 Law:: own

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه صاحب بودن ، معنی اصطلاح صاحب بودن ، به صاحب بودن چی می گن؟ ، صاحب بودن چی می شه؟، واژه صاحب بودن ، معادل صاحب بودن ، صاحب بودن synonym , صاحب بودن definition , صاحب بودن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 434 میلی ثانیه.