صاحب جواز


english

1 general:: licensee

transnet.ir

2 Law:: licensee

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه صاحب جواز ، معنی اصطلاح صاحب جواز ، به صاحب جواز چی می گن؟ ، صاحب جواز چی می شه؟، واژه صاحب جواز ، معادل صاحب جواز ، صاحب جواز synonym , صاحب جواز definition , صاحب جواز meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 315 میلی ثانیه.