صاحب خانه


english

1 general:: landlord

transnet.ir


معنی کلمه صاحب خانه ، معنی اصطلاح صاحب خانه ، به صاحب خانه چی می گن؟ ، صاحب خانه چی می شه؟، واژه صاحب خانه ، معادل صاحب خانه ، صاحب خانه synonym , صاحب خانه definition , صاحب خانه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 328 میلی ثانیه.