صاحب دل


english

1 general:: pious person

transnet.ir


معنی کلمه صاحب دل ، معنی اصطلاح صاحب دل ، به صاحب دل چی می گن؟ ، صاحب دل چی می شه؟، واژه صاحب دل ، معادل صاحب دل ، صاحب دل synonym , صاحب دل definition , صاحب دل meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 339 میلی ثانیه.