صاحب رستوران


english

1 general:: restaurateur, restauranteur

transnet.ir


معنی کلمه صاحب رستوران ، معنی اصطلاح صاحب رستوران ، به صاحب رستوران چی می گن؟ ، صاحب رستوران چی می شه؟، واژه صاحب رستوران ، معادل صاحب رستوران ، صاحب رستوران synonym , صاحب رستوران definition , صاحب رستوران meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 411 میلی ثانیه.