صاحب شدن


english

1 general:: own

worldtranslators.net


معنی کلمه صاحب شدن ، معنی اصطلاح صاحب شدن ، به صاحب شدن چی می گن؟ ، صاحب شدن چی می شه؟، واژه صاحب شدن ، معادل صاحب شدن ، صاحب شدن synonym , صاحب شدن definition , صاحب شدن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 289 میلی ثانیه.