صاحب عزم


english

1 general:: resolute

transnet.ir


معنی کلمه صاحب عزم ، معنی اصطلاح صاحب عزم ، به صاحب عزم چی می گن؟ ، صاحب عزم چی می شه؟، واژه صاحب عزم ، معادل صاحب عزم ، صاحب عزم synonym , صاحب عزم definition , صاحب عزم meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 303 میلی ثانیه.