صاحب مزرعه


english

1 general:: planter

transnet.ir


معنی کلمه صاحب مزرعه ، معنی اصطلاح صاحب مزرعه ، به صاحب مزرعه چی می گن؟ ، صاحب مزرعه چی می شه؟، واژه صاحب مزرعه ، معادل صاحب مزرعه ، صاحب مزرعه synonym , صاحب مزرعه definition , صاحب مزرعه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 405 میلی ثانیه.