صاحب ملک کردن


english

1 general:: enfeoff

worldtranslators.net


معنی کلمه صاحب ملک کردن ، معنی اصطلاح صاحب ملک کردن ، به صاحب ملک کردن چی می گن؟ ، صاحب ملک کردن چی می شه؟، واژه صاحب ملک کردن ، معادل صاحب ملک کردن ، صاحب ملک کردن synonym , صاحب ملک کردن definition , صاحب ملک کردن meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 328 میلی ثانیه.