صاحب پروسه


english

1 general:: Process Owner

transnet.ir


معنی کلمه صاحب پروسه ، معنی اصطلاح صاحب پروسه ، به صاحب پروسه چی می گن؟ ، صاحب پروسه چی می شه؟، واژه صاحب پروسه ، معادل صاحب پروسه ، صاحب پروسه synonym , صاحب پروسه definition , صاحب پروسه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 271 میلی ثانیه.