صیقلی


english

1 general:: polished

transnet.ir


معنی کلمه صیقلی ، معنی اصطلاح صیقلی ، به صیقلی چی می گن؟ ، صیقلی چی می شه؟، واژه صیقلی ، معادل صیقلی ، صیقلی synonym , صیقلی definition , صیقلی meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 328 میلی ثانیه.