داستان آبیدیک

ض


ضابط
http://abidic.com/word/ضابط

executive officer

ضابطه
http://abidic.com/word/ضابطه

standard

ضارب
http://abidic.com/word/ضارب

assailant

ضال
http://abidic.com/word/ضال

misleading

ضامن
http://abidic.com/word/ضامن

bondsman

ضامن اسلحه
http://abidic.com/word/ضامن اسلحه

safety lock

ضامن پارو
http://abidic.com/word/ضامن پارو

rowlock

ضامن دار کردن
http://abidic.com/word/ضامن دار کردن

ratchet

ضامن شدن
http://abidic.com/word/ضامن شدن

bail

ضامن کردن
http://abidic.com/word/ضامن کردن

guarantee

ضامندار
http://abidic.com/word/ضامندار

protected

ضاهر بین
http://abidic.com/word/ضاهر بین

superficial observer

ضاهر ساختن
http://abidic.com/word/ضاهر ساختن

reveal

ضایع
http://abidic.com/word/ضایع

futile

ضایع کردن
http://abidic.com/word/ضایع کردن

spoil

ضایعات
http://abidic.com/word/ضایعات

damages

ضایعات تولید
http://abidic.com/word/ضایعات تولید

Waste Products

ضایعات غله
http://abidic.com/word/ضایعات غله

pug

ضایعات فضاگیر
http://abidic.com/word/ضایعات فضاگیر

Space occupying lesion

ضایعه
http://abidic.com/word/ضایعه

loss

ضایعه مغزی
http://abidic.com/word/ضایعه مغزی

Brain lesion

ضبات
http://abidic.com/word/ضبات

filing

ضبط
http://abidic.com/word/ضبط

record


معنی کلمه ض ، معنی اصطلاح ض ، به ض چی می گن؟ ، ض چی می شه؟، واژه ض ، معادل ض ، ض synonym , ض definition , ض meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 126 میلی ثانیه.