ضابطه

zabete


english

1 general:: standard

transnet.ir

2 Law:: criterion (pl: criteria); test; standard; order; rule

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضابطه ، معنی اصطلاح ضابطه ، به ضابطه چی می گن؟ ، ضابطه چی می شه؟، واژه ضابطه ، معادل ضابطه ، ضابطه synonym , ضابطه definition , ضابطه meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 394 میلی ثانیه.