داستان آبیدیک

ضابطه تعیین میزان خسارت


english

1 Law:: measure(s) of damages Synonyms : (for sense 4) standard, criterion, gauge, yardstick, touchstone mean a means of determining what a thing should be. Standard applies to any definite rule, principle, or measure established by authority (standards of behaviors. Criterion may apply to anything used as a test of quality whether formulated as a rule or principle or not (questioned the critic's criteria for excellenceq. Gauge applies to a means of testing a particular dimension (as thickness, depth, diameter) or figuratively a particular quality or aspect (polls as a gauge of voter dissatisfactiono. Yardstick is an informal substitute for criterion that suggests quantity more often than quality (housing construction as a yardstick of economic growthh. Touchstone suggests a simple test of the authenticity or value of something intangible (fine service is one touchstone of a first-class restaurantf. W3

فرهنگ تشریحی - کاربردی حقوق تالیف هرمز رشدیه


معنی کلمه ضابطه تعیین میزان خسارت ، معنی اصطلاح ضابطه تعیین میزان خسارت ، به ضابطه تعیین میزان خسارت چی می گن؟ ، ضابطه تعیین میزان خسارت چی می شه؟، واژه ضابطه تعیین میزان خسارت ، معادل ضابطه تعیین میزان خسارت ، ضابطه تعیین میزان خسارت synonym , ضابطه تعیین میزان خسارت definition , ضابطه تعیین میزان خسارت meaning
زمان تصویر سازی: 0 میلی ثانیه , زمان پردازش: 314 میلی ثانیه.